Privatlivspolitik - Tasfo Selskaberne

Privatlivspolitik (GDPR) – Tasfo Selskabernes privatlivspolitik

Formål med politik
Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Tasfo Selskaberne behandler dine personoplysninger. Det er vores mål, at du er bevidst om hvilke informationer, der indsamles og behandles og, såfremt muligt, hvor længe de opbevares. Denne privatlivspolitik regulerer alt handel, interaktion eller anden udveksling af personoplysninger med Tasfo Selskaberne (”vi”, ”os”).

Kontaktoplysninger
Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Tasfo Selskaberne
Munke Mose Alle 1A
5000 Odense C
info@tasfo.dk

Tasfo Selskaberne er en samlebetegnelse for selskaberne; VET Invest A/S, V. Tastesen A/S, Ramblaselskabet ApS, MMA ApS, Byg og Projekt ApS, T&S ejendomme ApS, P-hus MMA ApS
Vi har udpeget en medarbejder som intern persondatakoordinator. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du derfor kontakte Kristian Skriver Laustsen på 20549309 eller ksl@tasfo.dk

Beskrivelse af behandlinger
Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.

Kundeforhold
Når vi indleder et kundeforhold med dig med det formål at udleje et lejemål, har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Vi registrerer dine oplysninger på en sag i vores interne sagsbehandlingssystem. Vi behandler dine generelle kontaktoplysninger, herunder navn, adresse og e-mail, så vi har mulighed for at kontakte dig om din sag. Vi har til brug for afregning af et evt. tilgodehavende efter lejemålets ophør, brug for at behandle andre kategorier af personoplysninger, herunder dit CPR-nummer.
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en aftale om levering af ydelser til dig. Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6(1)(b). Vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer eller andre fortrolige eller følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 11(2)(4) og forordningens artikel 9(2)(f).
Hvis du bliver modpart i en sag, behandler vi dine oplysninger ud fra vores legitime interesse efter forordningens artikel 6(1)(f). Vores legitime interesse er at fastlægge eller forsvare et retskrav. Oplysningerne vil som udgangspunkt stamme fra dig, men vi kan også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige registre og offentlige myndigheder samt modparter, parter eller bipersoner på relevante sager.
Såfremt vi har behov for eller er forpligtet til at registrere dine personoplysninger i offentlige registre, kan dette ske til en række offentlige myndigheder via deres indberetningsportaler. Hvilke myndigheder, der er tale om, vil afhænge af din konkrete sag, men vil f.eks. være Domstolsstyrelsen, Fogedretten, Erhvervsstyrelsen og Tinglysningsretten.
Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert i op til 5 år efter det tidspunkt, hvor vi har afsluttet vores aftaleforhold. og hvor der ikke har været aktivitet på sagen. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn til vores ansvar og forsikringsforhold.

Hvidvaskdokumentation
Når vi som virksomhed etablerer forretningsforbindelse med en virksomhed eller en privatperson og hjælper virksomheden eller privatpersonen i sager, som omhandler transaktioner eller pengeoverførsler, er vi i medfør af hvidvaskloven forpligtet til at identificere og indhente legitimation fra vores kunder. Dette indebærer, at vi for vores virksomhedskunder er forpligtet til at identificere og legitimere selskabets reelle ejer(e). Der vil derfor ske en behandling af dine personoplysninger i kraft af dit direkte kundeforhold hos os eller i kraft af, at du er reel ejer i et selskab, som er kunde hos os. De oplysninger, der vil blive indhentet og registreret, er dine identitetsoplysninger, herunder dine almindelige personoplysninger som navn, adresse, fødested og nationalitet samt CPR-nummer, hvis du har et. Hertil har vi brug for at indhente en kopi af dit pas eller kørekort og dit sundhedskort.
Vi behandler dine personoplysninger, herunder dit personnummer, i overensstemmelse med forordningens artikel 6(1)(c) og databeskyttelseslovens § 11(2)(1), da vi er underlagt en retlig forpligtelse i hvidvaskloven. Oplysningerne er som udgangspunkt indhentet direkte fra dig, men der kan være tilfælde, hvor vi er forpligtet til at indhente yderligere oplysninger fra internationale registre.
Såfremt vi er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at orientere Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det bemærkes særligt, at du ikke har ret til indsigt i, om der er sket underretning til SØIK eller ret til indsigt i indholdet af underretningen.
Vi opbevarer dine personoplysninger i relation til hvidvaskdokumentation i 5 år efter kundeforholdets ophør, som foreskrevet i hvidvaskloven, hvorefter de slettes.

Kurser og seminarer
I forbindelse med vores arrangering, afholdelse og evaluering af kurser og seminarer behandler vi personoplysninger om dig for at kunne registrere din tilmelding og kontakte dig. Vi har til dette formål brug for at behandle dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger som navn, stilling og e-mail. Vi vil også behandle dine bankoplysninger, hvis du skal betale for kurset eller seminaret.
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af en aftale mellem dig og os om at deltage i vores kurser og seminarer. Det retlige grundlag er i den forbindelse artikel 6(1)(b). Behandlingen af dine personoplysninger kan også finde sted på baggrund af vores legitime interesse i at kunne evaluere kurserne og dele dine kontaktoplysninger med de øvrige deltagere ved udlevering af deltagerlister. Det retlige grundlag for denne behandling er artikel 6(1)(f). Personoplysningerne stammer fra dig eller den, der har tilmeldt kurset på dine vegne, f.eks. din arbejdsgiver.
Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger, indtil vi har foretaget evaluering af kurset/seminaret. Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i senest 5 år i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven.

Hjemmeside
I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig i form af cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse og til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Nyhedsbreve
Når vi udsender nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige tiltag har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn, din stilling og e-mail. Vi indhenter kun oplysningerne fra dig, og vi videregiver ikke disse til tredjemand.
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke. Det retlige grundlag er artikel 6(1)(a). Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at skrive til ksl@tasfo.dk, ved at ringe på telefon +45 20549309 eller afmelde dig via det link, der fremgår af hvert nyhedsbrev.
Vi opbevarer dokumentation for dit oprindelige samtykke i 2 år efter, at du har afmeldt dig vores nyhedsbrev, da et eventuelt strafansvar forældes efter dette tidsrum.

Meddelelse ved lovpligtig behandling
I de tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan opretholde kundeforholdet, opfylde kontrakten samt fakturere dig for vores ydelser m.v. Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for at oprette eller fortsætte kundeforholdet eller opfylde en kontrakt med dig.
Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger i andre tilfælde, f.eks. til brug for vores markedsføring og udsendelse af nyhedsbreve. Konsekvensen ved ikke at give os dine oplysninger vil dog være, at du f.eks. ikke kan modtage markedsføringsmateriale og nyhedsbreve fra os.

Modtagere af personoplysninger
Som administrationsselskab er vores medarbejdere underlagt tavshedspligt. Vi videregiver kun oplysninger om dig til tredjeparter, som ikke er vores samarbejdspartnere med databehandleraftaler, når vi har indhentet dit samtykke hertil, eller når vi er forpligtet i henhold til lovgivning. Disse tredjeparter kan eksempelvis være modparter og deres rådgivere, eksterne rådgivere samt offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstolene.
Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger for os og kun efter vores specifikke instruks.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande eller organisationer uden for EU/EØS. Hvis vi har behov for at overføre oplysninger uden for EU/EØS, f.eks. for at opfylde en aftale med dig, sikrer vi dette med et lovligt overførselsgrundlag. Dette kan f.eks. være nødvendigt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor køber er etableret uden for EU/EØS.

Dine rettigheder
Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.
Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

Ændringer
Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Vi retter henvendelse til dig i tilfælde af væsentlige ændringer i form af en synlig meddelelse på vores websites eller e-mail.