057 Munke Mose Allé 1, G.4.2

057 Munke Mose Allé 1, G.4.22019-03-19T09:39:33+00:00

Projekbeskrivelse

Munke Mose Allé 1, G.4.2

OBS! Illustrationerne herunder er KUN et generelt billeder på lejlighedernes udformning og ikke et udtryk for den specifikke lejligheds indretning. Her skal du se plantegningen i bunden af siden.

EJENDOMMEN

Når man træder ind i den enkelte lejlighed fremstår denne overalt i en meget høj kvalitet, lige fra valg af hårde hvidevarer til materialevalget i form af sildebensparketgulv i massivt egetræ til eksklusive italienske klinker i badeværelserne. Der er højt til loftet i rummene, og de flotte nye vinduer med sprosser fylder rummet med lys.
Samtidig er mange materialer udvalgt med henblik på at minimere lydgener. Lejligheden har gulvvarme, så der opretholdes et behageligt klima indendørs uanset vejr og årstid. Fra lejligheden er der eksklusiv brugsret til et udendørs opholdsareal, hvorfra man blandt andet kan nyde den grønne oase i midten af ejendommen, der bliver fællesområde for beboerne – i lighed med Madhuset.
Sikkerheden er i højsæde, med elektronisk adgangskontrol. Som beboer kan man fra lejligheden administrere, hvem der lukkes ind i området. Indretningen af lejligheden samt placeringen af denne i ejendommen fremgår af illustrationerne.

Tilbage til oversigten med lejligheder:

Munke Mose Allé 1, G.4.2 Postnummer/By: 5000 Odense C
Bestilnummer 057
Størrelse 128,4 m2
Antal værelser 4
A/C Varme 550 kr.
Lejeperiode Efter aftale
Depositum 3 måneders leje
Forudbetalt leje 3 måneder
Elevator Ja
Fiber og Coax forbindelse ja
A/C vand afhænger af antallet der bor i lejligheden, og er anslået til kr. 150 pr. person pr. måned. El er direkte afregning til forsyningen.
HUSLEJE PR. MDR: kr. 18.800,-
Anmodning om reservation af lejlighed:
Husorden for Munkemose Park2018-08-21T06:28:43+00:00

Husorden for Munkemose Park:

For at skabe tryghed, trivsel og stor tilfredshed iblandt ejendommens lejere, har Munkemose Park udarbejdet følgende regler og retningslinjer for husordenen. Idet det er i alles interesse at ejendommen fremtræder i pæn stand, er husordenen således gældende for alle ejendommens lejere.

Affald

Affald skal altid bortskaffes via de opstillede nedkast til beholdere til affaldssug.
Bolig, altan, terrasse og fællesopholdsarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.
Af hygiejniske grunde skal alt affald pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden det smides i affaldscontaineren. Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind.
Husk altid at lukke låget til affaldscontainerne af hensyn til lugt og skadedyr.
For at mindske risikoen for rotter må der ikke henstilles affald eller andre effekter, uden for skraldebeholderne. Af samme årsag er det ikke tilladt at fodre fugle, katte og andre smådyr i gårdrummene.
Odense forsyning kan evt. indføre sorteringskrav som skal følges.

Storskrald og miljøaffald skal afleveres på genbrugsstationen – www.odenserenovation.dk

I forbindelse med ind- og fraflytning skal flytteaffald bortskaffes af lejer selv, og må ikke efterlades på ejendommen eller i affaldsbeholdere.
Såfremt reglerne omkring affald ikke bliver overholdt, bliver der lavet en skriftlig henvendelse, hvorefter forholdene skal bringes i orden inden for en given frist. Ved gentagelse vil affaldet uden yderligere varsel blive fjernet for lejers regning.

Altaner, terrasser og altankasser

Der skal tages hensyn til de andre lejere, når altan/terrasse benyttes.
Altaner og terrasser skal holdes rene for at undgå, at tilstoppede afløb forårsager vandskade hos andre lejere.
Altankasser, antenner og paraboler må ikke opsættes.
Opsætning af alle former for afskærmning på altaner er ikke tilladt som permanent løsning, men må gerne hænges op, hvis det tages ned ved solnedgang hver dag.
Kulgrill må kun benyttes på ejendommen, i det dertil indrettede område i gården.

Elevator

Ved driftsforstyrrelser tilkaldes viceværten, alternativt vagtcentralen. Telefonnummer til vagtcentralen står på den ophængte seddel i opgangen, hvoraf øvrige kontaktnumre ligeledes fremgår.

Fejl eller skader

Lejerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller skade i lejligheden og dennes installationer til ejendommens udlejer. Skader på selve ejendommen bedes også meddelt udlejer og vicevært hurtigst muligt.
NB! Det er ikke tilladt selv, at udføre reparationer og udskiftninger af f.eks. vand – og elinstallationer. Der skal bruges autoriserede håndværkere, og det vil være praktisk, at benytte de håndværkere, der er fast tilknyttet ejendommen. Udlejer er gerne behjælpelig med at kontakte de pågældende håndværkere.
Hvis der rekvireres håndværkere uden akut grund, eller til arbejde, der ikke er aftalt med udlejer, påhviler betalingen af regningen den enkelte lejer.

Fællesarealer og gårdrum

Det er lejers ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op på fællesarealer og i gårdrummene tilhørende ejendommen, når
man er færdig med at bruge dem. Undgå at efterlade nogen former for affald, alternativt sørger udlejer for det sker på lejers regning.

På fællesarealer som f.eks. gang/trappearealer, pulterrum, og p-plads m.fl., må der ikke opbevares eller bruges ting som ved
lugt, støj, brandfare m.v., er til gene eller fare for bygninger og de andre lejere i ejendommen.
Gasgrill på altaner og tagterrasser må kun benyttes iht. det regelsæt, der er fastsat af brandmyndighederne og Odense kommune. Kul eller anden brændsel grill må kun benyttes på de arealer, der er beregnet til formålet – f.eks. ved en stor fælles grill i gården med tilhørende borde og bænke.
Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure. Voksne skal venligst hjælpe børn med at overholde dette.
Cykler, knallerter og el scootere skal parkeres i de stativer, der er indrettet til formålet.
Rollatorer, barnevogne må af hensyn til uhindrede brandflugtveje ikke efterlades på fællesarealerne.
Efter kl. 22:00 og frem til kl 08:00 skal der tages særligt hensyn til de øvrige lejere med hensyn til støj.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i ejendommen.

Hårde hvidevarer

For at få det fulde udbytte af de hårde hvidevarer, der følger med boligen, bør brugsanvisningen gennemlæses før brug samt vedligeholdelsesanbefalinger følges.

Skader, som opstår som følge af forkert håndtering, vil blive repareret af en autoriseret håndværker på lejers regning.
Alle uregelmæssigheder ved hårde hvidevarer, der følger med boligen, skal lejer meddele til viceværten, så snart lejer opdager dem, men først efter manualen er gennemlæst og dennes anvisninger fulgt.

Madhuset

Madhuset er en facilitet udlejer stiller til rådighed så længe der er lejer interesse og ordensreglerne overholdes. Huset skal efter brug altid efterlades rengjort og i pæn stand. Ordensregler opsættes i Madhuset.

Maskiner og apparater

Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige lejere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, må kun benyttes i dagtimerne
Brug af radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter, diverse apparater samt sangøvelser m.v. skal ske under hensyntagen til naboerne.

Navneskilte

Lejerne skal af æstetiske grunde anvende de ensartede standardskilte på postkasser og døre. Disse skilte opsættes af
udlejer. Der må ikke opsættes andre skilte, udsmykning og lignende ved og på indgangsdøren.

Overvågning

Ejendommens adgangsarealer kan blive overvåget af hensyn til lejernes sikkerhed. Der skiltes i de respektive områder efter gældende lovgivning.

Pulterrum

Der følger ikke et pulterrum med ved leje af lejlighederne.
Ekstra opbevaringsplads af indbo er muligt at tilkøbe til markedspris. Kontakt udlejer vedr. en aftale herom.
Såfremt man vælger at leje et pulterrum, må dette kun anvendes til opbevaring af indbo eller lignende effekter. Der må ikke efterlades farlige genstande og affald inden- eller uden for disse.
NB! Pulterrummene skal altid, også selvom de er tomme, være aflåste.

Postkasser

Postloven fastslår, at alle postkasser skal være opsat samlet i gårdrummene. Lejer har pligt til at tømme postkassen og fjerne papiraffald omkring den.

Sikkerhed

Der er etableret adgangskontrol på ejendommen, således der kræves nøgle/chip ved samtlige adgangsdøre på ejendommen. Der er anvendes systemnøgler, der sikrer at nøgler/chip ikke kan kopieres.

Der må ikke gives adgang til uvedkommende. Sker dette er det den, der lukker uvedkommende ind, som er ansvarlig for, hvorhen den uvedkommende færdes. Tyveri og indbrud kan ofte undgås ved opmærksomme naboer.

Tiltag i lejlighederne

Alle tiltag inde – som udvendige – skal før iværksættelse godkendes af udlejer. Bemærk at lejlighederne modtages nyistandsatte, og al vedligeholdelse er lejers forpligtigelse, mens fornyelse er udlejers forpligtigelse. Begræns at bore i vægge og lofter, idet huller naturligvis skal udbedres ved fraflytning. Det er ikke tilladt at bore i gulve, træværk og andet der ikke kan males/repareres, ej heller på altaner/terrasser.

Trappe og gangarealer.

Da trapperne og gangarealerne er brandflugtveje, er det ikke tilladt at stille effekter – såsom flasker, fodtøj, skostativer, blomster, krukker, eller anden udsmykning – på disse arealer.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på matriklen. Vær opmærksom på, at omkostningerne til istandsættelse stiger betragteligt (cirka 100%), hvis der ryges i lejemålet..

Udluftning

Ejendommen har ventilationssystem, der sørger for et optimalt indeklima. Der kan opstå en let brummen fra systemet, hvilket er normalt.

Alt efter hvordan lejligheden benyttes, kan der være behov for yderligere udluftning.
Kondens i vindueskarme skyldes som regel mangelfuld udluftning. Kondensvand skal altid tørres op fra træværk/gulve idet materialerne ellers bliver ødelagt.
Når der luftes ud, skal der skabes gennemtræk i 5-7 minutter ved at åbne alle vinduer på én gang, så den varme og meget fugtige luft kan komme ud. Udluft 3-4 gange dagligt.
Der må gerne luftes tøj på altan/terrasse, men ikke i en højde højere end brystningens højde. Derimod må der ikke luftes sengetøj fra vinduerne eller ud over altanen / terrassen.

Vicevært

Der er tilknyttet en vicevært til ejendommen. Kontaktoplysninger er:
Joachim Hansen
Mail: joh@tasfo.dk
Tlf.: 27515594

Administrator:

Tasfo Selskaberne
Se relevant medarbejder på www.tasfo.dk

En familieejet koncern

TASFO er en forkortelse for Tastesen Family Office, som er en familieejet portefølje af kapitalselskaber. Koncernens investeringer er fokuseret på ejendomsudvikling og venturekapital, og Tasfo Selskaberne er i dag en samlebetegnelse for en række aktie- og anpartsselskaber, ligesom der er ejerandele i en række danske virksomheder.

Advomanagement

Advomanagement er et management- og administrationsselskab, der tilbyder professionel håndtering af kundens værdier. Vi kan varetage alt fra administration af fast ejendom til formueforvaltning af større formuer – private og selskaber. Advomanagement varetager ikke advokatopgaver, hertil henvises til www.steentastesen.dk, med hvem der består et integreret samarbejde.

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen er stiftet i 2009. Vi varetager sager indenfor selskabsret og fast ejendom, samt rådgivning i forbindelse med almene juridiske emner, herunder førelse af retssager. Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen varetager altid klientens interesser på en hurtig og let tilgængelig facon.